Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRAŻMÓW W PRAŻMOWIE WRAZ Z FILIĄ W WOLI PRAŻMOWSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 § 1

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów wraz z Filią w Woli
Prażmowskiej, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Czytelników oraz Użytkowników korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
3. Każdy Czytelnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Czytelnik składa na karcie zobowiązania.
5. Biblioteka jest Instytucją Kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
- statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.
6. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą przy ul. Franciszka Ryxa 53 05-505 Prażmów, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.
7. Dane Czytelników wykorzystywane będą w celu:
- zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
- numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
a. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
b. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
c. wysyłania monitów oraz powiadomień.
8. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
9. Dane Użytkowników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnionych w czytelni zbiorów oraz sprzętu komputerowego.
10. Czytelnikowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
11. Okres przechowywania danych wynosi:
- Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz Użytkownikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Użytkownik oraz Gość ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
- Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
- Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym – nie więcej niż 50 lat od dnia zamieszczenia na stronie www biblioteki i profilu na portalu społecznościowym Facebook .
- Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika oraz Gościa – do czasu wycofania tej zgody.
12. W sprawach spornych przysługuje Czytelnikowi oraz Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@prazmow.pl
13. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe.
karcie zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający:
1. dane osobowe Czytelnika (nazwisko i imiona, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail) oraz nr Czytelnika i znak statystyczny określający grupę społeczno – zawodową,
2. dane Administratora Danych,
3. oświadczenia Czytelnika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody,
karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
Czytelniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego.
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która zapoznała się z Regulaminem i wpisała swoje dane (imię, nazwisko, adres – dla osób niezapisanych bez karty bibliotecznej) do książki czytelni/czytelni internetowej.
dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, numer PESEL. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.

ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma); dokumenty dźwiękowe (audiobooki); dokumenty audiowizualne (płyty DVD i inne).
2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
4. Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

ROZDZIAŁ III. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3. Czytelnicy, którzy na podstawie poprzednich regulaminów udostępniania zbiorów wpłacali kaucję, uzyskują wpłacone kwoty po zwróceniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja przekazywana jest na cele statutowe Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.
4. Aby zapisać się do Biblioteki, należy:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zamieszkania, lub zameldowania jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
b) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania na karcie zobowiązania,
c) za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Każdy zapisany Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
6. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna (duplikat), po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, zameldowania, numer telefonu, e-mail, nazwiska.
8. Biblioteka corocznie uaktualnia dane Czytelnika, poprzez zapytanie o poprawność danych w systemie z nowym rokiem lub po pierwszej wizycie od dwóch lat. Czytelnikom, którym uległy zmianie dane, zobowiązani są do ponownego wypełnienia karty zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Czytelnicy mają prawo do:
a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,
b) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
c) zgłaszania dyrektorowi i kierownikowi filii uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.
2. Użytkownik ma prawo do:
a) korzystania z materiałów bibliotecznych na miejscu
b) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych
3. Przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych Czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną.
4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
5. Na terenie Biblioteki obowiązuje: zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu).
6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników.
7. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone.
8. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.).
9. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
10. Bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.
11. Czytelnicy mają obowiązek:
a) przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
b) dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach, sklejania itp.,
c) zwracać uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi,
d) chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,
e) każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.

ROZDZIAŁ V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć:
a) 6 materiałów bibliotecznych (konto standard)
b) 20 materiałów bibliotecznych (konto wydłużone)
Konto standard bibliotekarz ustawia Czytelnikowi po zapisaniu do biblioteki, jeśli Czytelnik wyrazi chęć wypożyczania większej ilości materiałów bibliotecznych a bibliotekarz uzna, że zwroty są dokonywane terminowo, następuje zmiana na konto wydłużone.
2. Okres wypożyczania materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:
a) Książki i lektury szkolne - 30 dni
b) audiobooki - 14 dni
c) filmy – 14 dni
3. Czytelnik może przedłużyć jednorazowo czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych o następujące terminy:
a) o 30 dni książki (z wyjątkiem pozycji zarezerwowanych);
b) o 14 dni audiobooki;
c) o 14 dni filmy;
4. Bibliotekarz może na prośbę Czytelnika przesunąć termin zwrotu materiałów bibliotecznych jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Przedłużenia materiałów bibliotecznych można dokonać tylko raz.
6. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo kontaktując się z placówką, w której Czytelnik wypożyczył zbiory.
7. Czytelnik nie może wypożyczyć żadnych materiałów bibliotecznych, jeśli nie zwrócił wszystkich przetrzymanych pozycji w placówkach, w której są wypożyczone.
8. Jeżeli Czytelnik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do dwóch.
9. Czytelnik nie może przedłużyć materiałów po terminie zwrotu, ponieważ system biblioteczny nakłada blokadę programową.
10. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych po zmianie ustawień na koncie czytelniczym.
11. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
12. Czytelnik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem katalogu on-line.
13. Zarezerwowane materiały biblioteczne powinny być odebrane przez Czytelnika w ciągu 5 dni. Gdy materiał będzie do odbioru bibliotekarz wysyła wiadomość sms lub maila z informacją o odbiorze. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały przechodzą na kolejnego rezerwującego lub odkładane są na półkę.


ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Jeżeli Czytelnik nie pozostawił maila kontaktowego lub telefonu kontaktowego, Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
2. W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Czytelnika ponad ustalony termin system biblioteczny nakłada blokadę programową, która uniemożliwia dalsze wypożyczanie póki nie zostaną zwrócone przetrzymywane pozycje.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Czytelników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
4. W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z dyrektorem biblioteki, do:
a) odkupienia i dostarczenia identycznego egzemplarza,
b) odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z dyrektorem) o tej samej lub wyższej wartości,
c) naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 30 dni od daty ujawnienia szkody.
5. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Czytelnika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.

ROZDZIAŁ VII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego zarówno Użytkownikom jak i Czytelnikom.
2. Czytelnik orazUżytkownik ma prawo korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu) po uzyskaniu zgody dyrektora lub kierownika placówki.
3. Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki Czytelnicy okazują swoją kartę biblioteczną.
4. Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy Biblioteki. 15 minut przed zamknięciem biblioteki Czytelnik lub Użytkownik jest zobowiązany do zakończenia pracy przy stanowisku komputerowym.
5. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
6. Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków.
7. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
8. Jedna osoba może korzystać z Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych możliwe jest przedłużenie czasu pracy.
9. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
10. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w Rozdziale VII.
12. Zabrania się Czytelnikom oraz Użytkownikom:
a) instalowania dodatkowego oprogramowania,
b) używania bramek SMS,
c) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
e) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
f) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,
g) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
h) w razie problemów technicznych z komputerem Czytelnik oraz Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
13. Treści zapisane przez Użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.
14. Czytelnik oraz Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione przez Dyrektora Biblioteki).
15. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Czytelnika oraz Użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
16. Czytelnik oraz Użytkownik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych oraz skanów.
17. Opłaty za usługi kserograficzne określone są Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
18. Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.
19. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Czytelnika oraz Użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
21. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
22. Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu Czytelnik oraz Użytkownik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego.
23. Po zakończeniu pracy z komputerem Czytelnik oraz Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
24. Za uszkodzenie lub skasowanie programu lub systemu operacyjnego wysokość kary odpowiada równowartości godzin pracy informatyka poświęconych na ponownej instalacji uszkodzonych lub skasowanych programów.

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKI

1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki.
2. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu.
3. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
4. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
5. W ramach oferty kulturalnej Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych oraz innych urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
7. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki oraz w placówce.
8. Przed każdym nowym wydarzeniem / imprezą Biblioteka umieszcza odrębny regulamin wydarzenia na stronie internetowej Biblioteki oraz w siedzibie głównej i/lub filii bibliotecznej.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu obiektu Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.
2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Bibliotece.
3. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 - 12:00 w siedzibie biblioteki głównej.
4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wysokość opłat i kar reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2020 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie wraz z Filią w Woli Prażmowskiej
Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę:
a) Opłaty za korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych:
Ksero:
1 strona A4 czarny 0,70 zł
1 strona A4 kolor 1,50 zł
Drukowanie:
1 strona A4 czarny 0,70 zł
1 strona A4 kolor 1,50 zł
Skanowanie bezpośrednio na nośnik pamięci lub płytę bezpłatne.
b) Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej opłata wynosi 5,00 zł.

 

 

facebook

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Academica