Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.biblioteka-prazmow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-07
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Emilia Krzaczek, adres poczty elektronicznej bpprazmow@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 736 28 16.

Koordynatorem ds. dostępności w Gminie Prażmów jest Katarzyna Paprocka. Dane kontaktowe: k.paprocka@prazmow.pl, tel.: 22 727 05 21 w 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie ul. Franciszka Ryxa 53 05-505 Prażmów

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Franciszka Ryxa. Do wejścia prowadzą dwa schodki . Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Pomieszczenia biblioteczne są umieszczone na parterze, budynek wewnątrz nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka posiada zbiory dostępne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, tj.: drukowane 34 woluminy; audiowizualne, elektroniczne 559 szt.

Przed budynkiem jest parking natomiast nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów Filia w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57 05-505 Wola Prażmowska

Filia biblioteczna zlokalizowana jest w budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Głównej. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.

Pomieszczenia biblioteczne są umieszczone na parterze, budynek wewnątrz oraz z zewnątrz nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka posiada zbiory dostępne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, tj.: drukowane 30 woluminów; audiowizualne, elektroniczne 252 sztuki.

Przed budynkiem jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi ale nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biblioteka nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

facebook

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Academica