Uczestniczymy w

Dyskusyjny Klub Książki

Wirtualne muzeum

Darmowe audiobooki

Promujemy lokalne talenty

Partnerzy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRAŻMÓW W PRAŻMOWIE WRAZ Z FILIĄ Z WOLI PRAŻMOWSKIEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

a). Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego i biurowego.

b). Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu).

c). Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawa o prawie autorskim.

 


§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

- statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.

 

 

§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.

2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,

b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.


§ 4

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.


§ 5

1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczony materiał biblioteczny w następujących przypadkach:

a) przy wypożyczaniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych - kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkości kaucji określa bibliotekarz).

2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki przeznaczoną na jej cele statutowe.


§ 6

1. Użytkownicy mają prawo do:

a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

b) korzystania z księgozbioru podręcznego,

c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

d) zgłaszania kierownikowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.

2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierająca jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.

3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu kary w wysokości określonej w § 8 ust.6.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego karta biblioteczną.


§ 7

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 6 materiałów  bibliotecznych.

Materiał biblioteczny - rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci.

 

2. Okres wypożyczania materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:

a) książki - 30 dni (lektury dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

14 dni)

b) książki mówione - 14 dni

3. Bibliotekarz może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu materiałów bibliotecznych jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.


5.W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka w miarę możliwości sprowadzi książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń między bibliotecznych.§ 8

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Czytelnik ma obowiązek odkupić i dostarczyć identyczny egzemplarz zniszczonego lub zagubionego materiału bibliotecznego.

 

3. W uzasadnionych wypadkach, gdy odkupienie materiału bibliotecznego nie jest możliwe (np. brak na rynku identycznego egzemplarza) użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

4. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.

5. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej wydanie nowej pobierana jest opłata w kwocie 5 zł.

6. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa ich koszty.

7. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 9

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH

 

1.  Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.

 

3. Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki czytelnicy okazują swoją kartę biblioteczną.

 

2.Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.


3.Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

a) Opłaty za korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych:

Ksero:

1 strona A4 czarny 0,70 zł

1 strona A4 kolor 1,50 zł

Drukowanie:

1 strona A4 czarny 0,70 zł

1 strona A4 kolor 1,50 zł

Skanowanie bezpośrednio na nośnik pamięci lub płytę bezpłatne.

 

4.Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków.

 

5.Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko  przez dołączone do komputera słuchawki.

 

6.Jedna osoba może korzystać z Internetu przez 1 godzinę .Jeśli nie ma innych chętnych możliwe jest przedłużenie czasu pracy.


7.Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.


8. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszego regulaminu.


9. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.


10.Zabrania się użytkownikom:

* instalowania dodatkowego oprogramowania,

* używania bramek SMS,

* działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

* wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

* wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

* korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

* wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

 

11. W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.


12. Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

 

 

13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

 

14.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.


15.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.


16.Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

 

 

17. Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu użytkownik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego.


18. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

 

19. Za uszkodzenie lub skasowanie programu lub systemu operacyjnego ? wysokość kary odpowiada równowartości godzin pracy informatyka poświęconych ponownej instalacji uszkodzonych lub skasowanych programów.

 

NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW REGULAMINOWYCH

§ 10

W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu dyżurujący bibliotekarz może:

1.Zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki na czas określony do 12 miesięcy,

2.Pozbawić użytkownika prawa korzystania z Biblioteki.


§ 11

1)Od decyzji bibliotekarza użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.

2)Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3)Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.