Uczestniczymy w

Dyskusyjny Klub Książki

Wirtualne muzeum

Darmowe audiobooki

Promujemy lokalne talenty

© 2009-2019 by GPIUTMD

Partnerzy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRAŻMÓW W PRAŻMOWIE WRAZ Z FILIĄ W WOLI PRAŻMOWSKIEJ
                                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                                                   § 1
1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady
korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów wraz z Filią w Woli
Prażmowskiej, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
5. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
- statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.
6. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów. Z siedzibą przy ul. F. Ryxa 53, 05-505 Prażmów, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.
7. Dane użytkowników wykorzystywane będą w celu:
- zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń
prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach
czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach,
konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
- numer telefonu Użytkownika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma
ustna) w następujących celach:
a. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
b. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
c. wysyłania monitów oraz powiadomień.
8. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
9. Dane Gości wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnionych w czytelni zbiorów oraz sprzętu komputerowego.
10. Użytkownikowi oraz Gościowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
11. Okres przechowywania danych wynosi:
- Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
komunikowania się z Użytkownikiem i Gościem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat
od końca roku, w którym Użytkownik oraz Gość ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod
warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
- Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu
przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
- Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o
niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w
celach archiwalnych w interesie publicznym – nie więcej niż 50 lat od dnia zamieszczenia na stronie
www biblioteki i profilu na portalu społecznościowym Facebook .
- Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika oraz Gościa – do czasu wycofania tej
zgody.
12. W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi oraz Gościowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe.
karcie zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający:
1. dane osobowe Użytkownika (nazwisko i imiona, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail) oraz nr Użytkownika i znak statystyczny określający grupę społeczno – zawodową,
2. dane Administratora Danych,
3. oświadczenia Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody,
karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego.
gościu – rozumie się przez to osobę, która zapoznała się z Regulaminem i wpisała swoje dane (imię, nazwisko, adres – dla osób niezapisanych bez karty bibliotecznej) do książki czytelni/czytelni internetowej.
dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, numer PESEL. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.
                                                             ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma); dokumenty dźwiękowe (audiobooki); dokumenty audiowizualne (płyty DVD i inne).
2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
4. Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.
                                                             ROZDZIAŁ III. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3. Użytkownicy, którzy na podstawie poprzednich regulaminów udostępniania zbiorów wpłacali kaucję, uzyskują wpłacone kwoty po zwróceniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja przekazywana jest na cele statutowe Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.
4. Aby zapisać się do Biblioteki, należy:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zamieszkania, lub zameldowania jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
b) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania na karcie
zobowiązania,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Każdy zapisany Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną.
6. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna (duplikat), po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, zameldowania, numer telefonu, e-mail, nazwiska.
8. Biblioteka corocznie uaktualnia dane Użytkownika, poprzez zapytanie o poprawność danych w systemie z nowym rokiem lub po pierwszej wizycie od dwóch lat. Użytkownikom, którym uległy zmianie dane zobowiązani są do ponownego wypełnienia karty zobowiązania.
                          ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I GOŚCI BIBLIOTEKI
1. Użytkownicy mają prawo do:
a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,
b) korzystania z księgozbioru podręcznego,
c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
d) zgłaszania kierownikowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.
2. Gość ma prawo do:
a) korzystania z księgozbioru podręcznego,
b) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych
3. Przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych Użytkownik każdorazowo przedstawia kartę
biblioteczną.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
5. Na terenie Biblioteki obowiązuje: zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu).
6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników.
7. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone.
8. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.).
9. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
10. Bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.
11. Użytkownicy mają obowiązek:
a) przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
b) dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach, sklejania itp.,
c) zwracać uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi,
d) chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,
e) każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.
                                   ROZDZIAŁ V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:
a) 6 materiałów bibliotecznych (konto standard)
b) 20 materiałów bibliotecznych (konto wydłużone)
Konto standard bibliotekarz ustawia Użytkownikowi po zapisaniu do biblioteki, jeśli Użytkownik wyrazi chęć wypożyczania większej ilości materiałów bibliotecznych a bibliotekarz uzna, że zwroty są dokonywane terminowo, następuje zmiana na konto wydłużone.
2. Okres wypożyczania materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:
a) Książki i lektury szkolne - 30 dni
b) audiobooki - 14 dni
c) filmy – 14 dni
3. Użytkownik może przedłużyć jednorazowo czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych o następujące terminy:
a) o 30 dni książki (z wyjątkiem pozycji zarezerwowanych);
b) o 14 dni audiobooki;
c) o 14 dni filmy;
4. Bibliotekarz może na prośbę Użytkownika przesunąć termin zwrotu materiałów bibliotecznych jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
5. Przedłużenia materiałów bibliotecznych można dokonać tylko raz.
6. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo kontaktując się z placówką, w której Użytkownik wypożyczył zbiory.
7. Użytkownik nie może wypożyczyć żadnych materiałów bibliotecznych, jeśli nie zwrócił wszystkich przetrzymanych pozycji w placówkach, w której są wypożyczone.
8. Jeżeli Użytkownik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do dwóch.
9. Użytkownik nie może przedłużyć materiałów po terminie zwrotu, ponieważ system biblioteczny nakłada blokadę programową.
10. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych po zmianie ustawień na koncie czytelniczym.
11. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
12. Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem katalogu on-line.
13. Zarezerwowane materiały biblioteczne powinny być odebrane przez Użytkownika w ciągu 5 dni. Gdy materiał będzie do odbioru bibliotekarz wysyła wiadomość sms lub maila z informacją o odbiorze. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały przechodzą na kolejnego rezerwującego lub odkładane są na półkę.
14. Wartościowe pozycje dostępne w księgozbiorze podręcznym mogą być udostępnione poza Bibliotekę za kaucją. Decyzję o pobraniu kaucji i jej wartości podejmuje bibliotekarz.
          ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA ZWROTU MATERIAŁÓW             

                         BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Jeżeli Użytkownik nie pozostawił maila kontaktowego lub telefonu kontaktowego, Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
2. W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika ponad ustalony termin system biblioteczny nakłada blokadę programową, która uniemożliwia dalsze wypożyczanie póki nie zostaną zwrócone przetrzymywane pozycje.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Użytkowników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
4. W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia i dostarczenia identycznego egzemplarza,
b) odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z bibliotekarzem) o tej samej lub wyższej wartości,
c) naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 30 dni od daty ujawnienia szkody.
5. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki.
                                    ROZDZIAŁ VII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH
1. Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego zarówno Użytkownikom jak i Gościom.
2. Użytkownik oraz Gość ma prawo korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu) po uzyskaniu zgody kierownika placówki.
3. Użytkownik lub Gość wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki Użytkownicy okazują swoją kartę biblioteczną.
4. Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy Biblioteki. 15 minut przed zamknięciem biblioteki Użytkownik lub Gość jest zobowiązany do zakończenia pracy przy stanowisku komputerowym.
5. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
6. Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków.
7. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
8. Jedna osoba może korzystać z Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych możliwe jest przedłużenie czasu pracy.
9. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
10. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w Rozdziale VII.
12. Zabrania się Użytkownikom oraz Gościom:
a) instalowania dodatkowego oprogramowania,
b) używania bramek SMS,
c) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
e) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
f) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,
g) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
h) w razie problemów technicznych z komputerem Użytkownik oraz Gość zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
13. Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.
14. Użytkownik oraz Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione przez Dyrektora Biblioteki).
15. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika oraz Gościa przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
16. Użytkownik oraz Gość ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych oraz skanów.
17. Opłaty za usługi kserograficzne określone są Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
18. Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.
19. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika oraz Gościa na stacji internetowej, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
21. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
22. Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu Użytkownik lub Gość spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego.
23. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik oraz Gość zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
24. Za uszkodzenie lub skasowanie programu lub systemu operacyjnego wysokość kary odpowiada równowartości godzin pracy informatyka poświęconych na ponownej instalacji uszkodzonych lub skasowanych programów.
                 ROZDZIAŁ VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKI
1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki.
2. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu.
3. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
4. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
5. W ramach oferty kulturalnej Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych oraz innych urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
7. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki oraz w placówce.
8. Przed każdym nowym wydarzeniem / imprezą Biblioteka umieszcza odrębny regulamin wydarzenia na stronie internetowej Biblioteki oraz w siedzibie głównej i/lub filii bibliotecznej.
                                                            ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu obiektu Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.
2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Bibliotece.
3. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki w godzinach urzędowania.
4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wysokość opłat i kar reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie wraz z Filią w Woli Prażmowskiej
Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę:
a) Opłaty za korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych:
Ksero:
1 strona A4 czarny 0,70 zł
1 strona A4 kolor 1,50 zł
Drukowanie:
1 strona A4 czarny 0,70 zł
1 strona A4 kolor 1,50 zł
Skanowanie bezpośrednio na nośnik pamięci lub płytę bezpłatne.
b) Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej opłata wynosi 5,00 zł.