Uczestniczymy w

Dyskusyjny Klub Książki

Wirtualne muzeum

Darmowe audiobooki

Promujemy lokalne talenty

© 2009-2019 by GPIUTMD

Partnerzy

Regulamin Konkursu „Na najlepszą recenzję Koncertu Patriotycznego pod patronatem z-cy wójta Jana Adama Dąbka”

Regulamin Konkursu „Na najlepszą recenzję Koncertu Patriotycznego pod patronatem z-cy Wójta Jana Adama Dąbka”

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie „Na najlepszą recenzję  Koncertu Patriotycznego pod patronatem z-cy Wójta” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2.      Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie ul. F. Ryxa 53  05-505 Prażmów.

3.      Współorganizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Prażmowie ul. F. Ryxa 72

05-505 Prażmów.

4.      Konkurs jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Wojewódźtwa Mazowieckiego.

5.      Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do sięgania po literaturę i dzielenia się własnymi wrażeniami w zakresie zagadnień patriotyzmu.

6.      Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7.      Konkurs ma charakter szkolny.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami mogą być uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Prażmowie ul. F. Ryxa 72.

2.      Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik dokonuje wskazanych powyżej czynności poprzez osobiste złożenie i podpisanie w Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie ul. F. Ryxa 53 lub w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie ul. F. Ryxa 72 05-505 Prażmów.

wcześniej pobranego dokumentu następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”.

1.      Wybrane recenzje (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody) mogą zostać zamieszczone na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie www.biblioteka-prazmow.pl i bibliotecznym Facebooku oraz na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie oraz publikowane w formie papierowej, w związku z tym Uczestnik Konkursu jest zobowiązany i do wysłania Recenzji w formie e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i do osobistego złożenia swojej Recenzji do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie ul. F. Ryxa 53 lub w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie ul. F. Ryxa 72  i  wpisanie zgody następującej treści:

„Wyrażam zgodę na redakcję i publikację recenzji na stronie Biblioteki  www.biblioteka-prazmow.pl i bibliotecznym Facebooku oraz na redakcję i publikację recenzji w formie papierowej”.

2.      Zgoda na publikację jest jednoznaczna z nadaniem Organizatorowi prawa do redakcji Recenzji.

3.      Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonym w Regulaminie.

 Zasady Konkursu

1.      Zadaniem Konkursu jest napisanie Recenzji z Koncertu Patriotycznego w Prażmowie standardową czcionką 12 Times New Roman na 1 stronę farmatu A4.

2.      Recenzje można przesłać na dwa sposoby:

a)      Wysłać e-mailem do  biblioteki na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z obowiązkowym dopiskiem  oświadczeniem i zgodą przetwarzania danych osobowych.

b)      Osobiście złożyć Recenzję w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie ul. F. Ryxa 53  05-505 Prażmów w godzinach pracy biblioteki lub w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie ul. F. Ryxa 72 z obowiązkowym dopiskiem oświadczeniem i zgodą przetwarzania danych osobowych.

3.      Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz, oddając wyłącznie jedną Recenzję.

4.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi.

    Przebieg Konkursu

1.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 października 2018 r. po zakończeniu koncertu i trwa do  27  października 2018 r. do godz. 23:59.

2.      Kryterium wyboru stanowi: wyrazisty styl oraz zgodność z formą (Recenzja zawiera indywidualną ocenę koncertu muzyki patriotycznej, nie jest jej suchym opisem).

3.      Recenzje niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4.      Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Organizatora najpóźniej do 7 dni roboczych po dacie zakończenia Konkursu.

5.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców Konkursu w komentarzu na stronie biblioteki.

Nagrody

1.      Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych Recenzji i cztery wyróżnienia.

2.      W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do osobistego odbioru w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie, który będzie ogłoszony na stronie biblioteki www.biblioteka-prazmow.pl

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie,  ul. F. Ryxa 53  05-505 Prażmów.

2.      Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie Konkursu.

3.      Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora  i bibliotecznym Facebooku.

4.      Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu.

5.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.

6.      Dane będą przetwarzane do 2023 roku lub do czasu cofnięcia zgody przez Uczestników.

7.      Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawa autorskie i licencja

1.      Uczestnik przesyłając Recenzję, oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Recenzja jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

2.      Uczestnik udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej czyli Recenzji (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,

b)      wprowadzenie do obrotu,

c)      wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)     rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

e)      rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Reklamacje i odpowiedzialność

1.      Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.      Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Recenzji.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.

4.      Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.biblioteka-prazmow.pl

2.      Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.

5.      Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

6.      Koncert muzyki patriotycznej w Prażmowie organizowany jest przez Gminę Prażmów a Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów jest merytorycznym wykonawcą wspierane środkami finansowymi ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.